Anaerobik Biyoteknoloji : Türkiye Ve Dünyadaki Eğilimler

ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ: TÜRKİYE VE DÜNYA’DAKİ EĞİLİMLER Doç. Dr. Mustafa Türker Pak-Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. 41001 Köseköy/İZMİT (e-mail: mustafat@pakmaya.com.tr)   ÖZET Anaerobik biyoteknoloji, eski bir teknoloji olmasına karşın ancak 1970’lerden sonra gittikçe yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa birliği ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde bu teknolojinin pek yaygın olmadığı görülmektedir. Şimdiye kadar varsayılan olumsuz yönleri son yıllarda yapılan araştırmalar ve yüksek hızlı reaktörlerin gelişmesi ile önemli ölçüde çözülmüştür. Gıda ve tarımsal endüstrilerde yoğun olarak kullanılan bu teknoloji için Türkiye’de büyük uygulama alanı

Read more

Araştırma Problemi Oluşturma

    Giderilmek istenen her güçlük bir “problem” dir. Güçlüğün giderilmek istenmesi için insanı fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız etmesi gerekir. O halde problem, “insanoğlunu rahatsız eden bir durum” dur. Örneğin hastalık, yorgunluk, başarısızlık, hocanın fazla ders vermesi gibi durumlar birer problemdir.     Araştırmanın en önemli aşamalarından birisi, hiç kuşkusuz, “uygun bir problem” seçimidir. O kadar ki uygun bir problem seçmenin, onu çözmekten daha zor olduğu bile söylenmektedir.     Problem bir kere şekillendirilince, meydana getirilmiş olan çerçevesi artık başka bilgilerin dahil olmasına izin

Read more

Codepozisyon Esasına Dayanan Elektrokimyasal Atomik Tabaka Epitaksi Tekniğiyle Cds İnce Filmlerinin Oluşturulması

CODEPOZİSYON ESASINA DAYANAN ELEKTROKİMYASAL ATOMİK TABAKA EPİTAKSİ TEKNİĞİYLE CdS İNCE FİLMLERİNİN OLUŞTURULMASI İlkay Şişman, Murat Alanyalıoğlu, Ümit Demir  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 25240, Erzurum II-VI grup elementlerinden elde edilen bileşik yarıiletkenler özellikle fotovoltaik ve ışık yayan cihazlarda, katı hal lazerlerinde ve dedektörlerinde ve solar hücrelerde, kullanım alanı bulmaktadır. Bileşik yarıiletken ince filmlerin sentezinde, kimyasal banyo depozisyonu (CBD) ve elektrodepozisyon (ED) olmak üzere başlıca iki temel teknik kullanılmaktadır [1,2]. Elektrodepozisyon tekniklerinden biri olan elektrokimyasal atomik tabaka epitaksi (ECALE) metodunun

Read more

Bazı Fenol Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Metotla Tayini

BAZI FENOL BiLEŞiKLERİNİN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ  A.Hakan Aktaş, Nurullah Şanlı, Güzide Pekcan  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 32260, Isparta Bu çalışmada model olarak seçilen Fenol, 4-Florofenol, 4-İyodofenol, 4-Bromofenol, 3-Metilfenol, 4-Metilfenol, 4-Etilfenol, 2-Metilfenol, 2-Metilfenol ve 4-Nitrofenol bileşiklerinin iyonlaşma sabitleri su-asetonitril karışımlarında spektrofotometrik olarak tayin edilmiş ve sabitlere ortamın organik modifiyerin etkileri incelenmiştir. İyonlaşma sabitlerinin tayin edildiği su-asetonitril karışımlarında pH standizasyonu IUPAC kurallarına göre gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde iyonlaşabilen bileşiklerin farklı pH’lardaki absorbans özelliklerinden yararlanılarak deneysel veriler elde edilmiş

Read more

Sol-Gel Ve Etil Selüloz Matrikse Morin İmmobilize Edilerek Alüminyuma Duyar Optik Sensör Geliştirilmesi

SOL-GEL VE ETİL SELÜLOZ MATRİKSE MORİN İMMOBİLİZE EDİLEREK ALÜMİNYUMA DUYAR OPTİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ  Nur Erdem, Emür Henden  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bornova, İzmir e-mail: erdemnur@hotmail.com Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. Alüminyum mutfak kapları, alüminyum folyolar, anti-asit ilaçlar, deodorantlar, konseve edilmiş asidik yiyecekler gibi günlük hayatımızda sık kullandığımız maddeler inssan bünyesine alüminyum alımı artmaktadır. Yapılan tıbbi çalışmalar, alüminyumun Alzheimer, Parkinson, bunama, hareketlerde koordinasyon kaybı gibi nörolojik problemlerin oluşumunda çok büyük katkısının olduğu şüphesini

Read more

Atomik Floresans Spektrometrik Tayin Öncesi Organik Ve İnorganik Civanın Yün Kolonda Önderiştirilmesi

ATOMİK FLORESANS SPEKTROMETRİK TAYİN ÖNCESİ ORGANİK VE İNORGANİK CİVANIN YÜN KOLONDA ÖNDERİŞTİRİLMESİ  V. Nüket Tirtom, Emür Henden  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 35100, Bornova, İzmir e-mail: vnkayar@yahoo.com Civa, çok eski zamanlardan beri, bilinen en toksik metallerden biridir. İnsan sağlığı açısından, elementel civa buharları ve küçük alkil gruplarına bağlı civa bileşikleri özellikle monometil civa CH3Hg+ en çok zehirli olanlarıdır (1). Biyolojik ve çevre örneklerindeki toplam civayı tayin etmek için birçok analitik teknik geliştirilmiştir.Bunlardan soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrofotometrisi (CVAAS), indüktif

Read more

Yeni Bir Florür Seçici Elektrot Hazırlanması Ve Uygulanması

YENİ BİR FLORÜR SEÇİCİ ELEKTROT HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI Şükrü Kalaycı, İbrahim Başak, Güler Somer Gazi Üniversitesi, Fen-Ed Fak., Kimya. Böl., Analitik Kimya A.B.D., 06500, Ankara Dünyada diş çürüğünü önlemede en yaygın olarak kullanılan koruyucu sağlık yöntemi florür alımıdır.Dişler için gerekli florür kaynağı ise içme sularıdır. Sulardaki florür miktarı tayini bu açıdan çok önemlidir. Bu amaçla kullanılan florür elektrotları hem azdır ve hem de çok pahalıdır.Biz de düşük konsantrasyondaki florürün tayini için yeni bir florür seçici elektrot hazırladık. Elektrodu hazırlarken %10

Read more

Katı Örneklerin Çözülmeden Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle Analizi Uygulamaları

KATI ÖRNEKLERİN ÇÖZÜLMEDEN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE ANALİZİ UYGULAMALARI Nihat Coşkun, Süleyman Akman İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Kimya Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul Gün geçtikçe artan insan aktivitileri kimyasal analizlere olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Endüstri, çevre ve sağlık alanında önemli kararların alınması ancak hassas analiz sonuçları ile mümkün olmaktadır. Bu tür analiz tekniklerindeki gelişmeler hayat kalitesini doğrudan etkilemektedir. Atomik absorpsiyonda genel olarak rutin analizlerde sulu çözeltilerin analizi yapılmaktadır. Sıvı ve katı örnekler çeşitli ön hazırlama işlemleri ile enjeksiyon yapılabilecek hale

Read more

İdrar Örneklerindeki Biyoaktif Aromatik Aminler ve Saç Boyası Metabolitlerinin İyon Çifti Ekstraksiyonu ve GC-MS Metoduyla Belirlenmesi

İDRAR ÖRNEKLERİNDEKİ BİYOAKTİF AROMATİK AMİNLER VE SAÇ BOYASI METABOLİTLERİNİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ Mehmet Akyüz, Şevket Ata Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 67100, Zonguldak Biyoaktif aromatik aminlerin ve aromatik nitro bazlı saç boyası metabolitlerinin idrarda bulunması idrar kesesi kanserinin gelişmesinde rol oynayan en büyük insan kaynaklı risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Ayrıca etlerinin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle oluşan heterohalkalı aminler (HCAs) ve sigara dumanında bulunan aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonların bu kanser riskini artırdıkları bilinmektedir

Read more

Solgel Tekniği İle Toryum ve (Th, U) Karışık Yakıt Yapımı

Kaşif Cimcim, Y.Bayram, B.Kopuz, A.Yaylı, Ş.Can, R.Uzmen ÇNAEM, P.K. 1 Atatürk Havalimanı, 34149, İstanbul  Sol gel proses yakıt yapımı tekniği genellikle HTR tip reaktörler için gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerde uygulanmaktadır. Bu prosesin diğer metodlara göre avantajları sadece sulu çözelti kullanılması, birkaç kademede sonuçlandırılması ve organik yoğunlaştırıcı katkı maddelerine gerek duyulmaması şeklinde sayılabilir. ÇNAEM Nükleer Yakıt Teknolojisi Bölümünde yapılan bu çalışmanın amacı, sol-gel tekniği ile homojen yakıt yapımının laboratuar şartlarında üretiminin denenmesi ve ileride planlanan pilot çapta çalışmalar için temel oluşturmasıdır.

Read more