Destilasyon-Destilasyon Deneyi

Destilasyon Doğada bulunan ya da laboratuarda sentezlenerek elde edilen maddelerin hemen hemen hepsinde elde edilmesi istenilen maddelerin dışında farklı maddeler de bulunmaktadır. Bunlara safsızlık yapan maddeler, kısaca safsızlıklar denir. Kimyada, içerisinde herhangi bir şekilde safsızlık bulunan maddeler istenildiği gibi tanımlanıp, amaçlarına uygun olarak kullanılamazlar. Dolayısıyla bu safsızlıklardan kurtulup saf madde elde etmek için katı, sıvı ve gazlar için farklı yöntemler bulunmaktadır. Destilasyon sıvılar için basit, etkili ve çok kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle, çok düşük madde miktarlarından endüstriyel ölçekte miktarlara

Read more

Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi İle Amonyak Tayini

Deneyin Adı    Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi İle Amonyak Tayin   Deneyin Amacı Atık su örneklerindeki askıda katı madde miktarının bulunması, Amonyak azotunun nessler yöntemi ile tayin edilmesi ve çevresel etkilerinin incelenmesi. TEORİK BİLGİ Askıda Katı Madde Doğal ve atık sulardaki askıda veya çözünmüş haldeki maddeler katı maddeler olarak adlandırlır. Katı maddeler buharlaştırma işleminden ve 103-105 C’de kurutmadan sonra kalan katı maddedir. Yüksek derişimli askıda katı madde arıtma sistemlerinde olumsuz etkilere yolaçar. Alıcı su ortamlarında katı madde

Read more

Çaydan Kafein Ekstraksiyonu Deney Raporu

                DENEYİN AMACI: Çayda bulunan kafeinin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak çayda bulunan saf kafeini elde etmek.   DENEYİN TEORİSİ: Çayın aranan bir içecek olmasının bir önemli nedeni de içerdiği alkoloid maddeleridir. Alkoloid madde olarak bilinen kafein, teobromin ve teofilin pürün türevleridir. Pürin ise nükleproteinlerin en önemli yapı taşıdır. Çay yapraklarından izole edilen arı kafein (C8H10N4O2), tadı acı kristal halde bir maddedir. Çizelgeden görüleceği gibi yaprak yaşı ile  ilgili olarak çay yaprağının kafein kapsamı azalmaktadır.

Read more

Ekstraksiyon Deney Raporu

Deneyin Adı : Ekstraksiyon Deneyin Amacı : Çözeltilerde çözünmüş olan maddelerin yada katı karışımlardaki maddelerin ayrılmasını gözlemlemek. Teorik Bilgi :Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri: *Buharlaştırma : Buharlaştırma işlemi çözeltinin hacmini azaltmak yada kuru hale getirmek için yapılır. *Çöktürme : İki çözeltinin tepkimeye girmesi sonucunda istenilen maddenin çöktürülmesi esasına dayanır. *Kristallendirme: Oda sıcaklığında katı olan bileşiklerin saflaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. *Süzme : Bir karışımda sıvı fazın katı fazdan ayrılması  için uygulanan işleme denir. *Damıtma : Bir sıvı karışımdaki bileşenlerin önce buharlaştırılması ve

Read more

Boyle Mariotte Yasası Deney Raporu

Deneyin Adı Boyle Mariotte Yasası Deneyin Amacı Gaz Hacmine basıncın etkisinin ve P.V= sabit olduğunun gösterilmesi Deneyde Kullanılan Malzemeler Gaz ölçme tüpü, ayırma hunisi, lastik boru, delikli mantar, 10cm’lik cam boru, iki destek, halka, kıskaç,barometre. Teorik Bilgiler Bir gaz örneğinin hacmi ile basıncı arasındaki ilişki 1662’de Robert Boyle tarafından incelenmiştir. Boyle bir gaz örneğinin basıncının artması ile, bu gazın hacminin basınçla orantılı olarak azaldığını bulmuştur. Eğer basınç iki katına çıkarılırsa, hacim ilk hacmin üçte birine düşer. Boyle Yasası, sabit sıcaklıkta

Read more

Etil Asetatın Sabunlaşması

DENEY ADI     Etil Asetatın Sabunlaşması AMAÇ     Etil Asetatın Sabunlaştırması Ve Hız Sabiti k’nın Bulunması     TEORİK BİLGİ A2 + B2 → 2 AB şeklinde kuramsal bir tepkime düşünelim. Tepkimenin tek basamakta cereyan ettiği kabul edilerek ikinci dereceden bir tepkimenin hız ifadesi; hız = k [A2] [B2] şeklinde yazılabilir, A2 ve B2 maddelerinin başlangıç derişimleri a ve b, herhangi bir t anında tepkimeye giren kısnın derişimi x ile gösterilirse tepkime hızı; hız (v) = – dx / dt = k (a-x) (b-x)

Read more

Erime, Kaynama ve Süblileşme

DENEY ADI : Erime, Kaynama ve Süblileşme DENEYİN AMACI : Naftalini süblimleşmesini gözlemlemek ve asetamidin erime noktasını saptamak KURAMSAL TEMELLER : Erime: Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı maddeler ısıtıldıkları zaman taneciklerin kinetik enerjileri artar ve bundan dolayı tanecikler arasındaki çekim kuvveti azalır. Böylece tanecikler birbirinden uzaklaşır ve serbest hale gelir. Katı bir maddenin sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklığa ise erime sıcaklığı denir. Erime süresince maddenin sıcaklığı sabit kalır. Bu arada verilen ısı enerjisi cismin

Read more

Yağ ve Gres Analizi

DENEY ADI    Yağ ve Gres Analizi   AMAÇ    Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres Analiz Yöntemlerinin İncelenerek Atık Sulardaki Yağ ve Gres Analizinin Öneminin Tartışılması ve Örnek Bir Atık Sudaki Yağın Gravimetrik Olarak Analizinin Yapılması. TEORİK BİLGİ     Yağ (petrol hidrokarbonları) ve Gres’in Çevresel Etkileri İçme sularında petrol ve türevlerinin tespit edilebilmesi için insan duyarlılığı, benzin için 0,00005 mg/lt, dizel yağı için 0,005 mg/lt ve daha inert yağlar için 0,2-1,0 mg/lt dir. Bu nedenle petrolün farkedilmeksizin zararlı miktarlarda alınması sözkonusu değildir. Diğer taraftan bu duyarlılık

Read more

Kjeldahl Yöntemi İle Azot Miktarı Tayini

DENEY ADI    KJELDAHL YÖNTEMİ İLE AZOT MİKTARI TAYİNİ     AMAÇ    Azot içeren organik maddelerin içerdiği azotu amonyağa dönüştürerek azot miktarının bulunması. TEORİK BİLGİ Azot Dönüşümü ve Nitrifikasyon Çeşitli içme ve kullanım sularıyla yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli organik ve inorganik azotlu bileşiklerin ölçümü birçok bakımdan önem taşır. İçme suyunda bulunan NH3 konsantrasyonu muhtemel taze bir fekal kirlenmeye işaret eder. Kirlenmenin yaşı mikrobiyolojik su kalitesi ile ilgilidir. Azot doğal dolanımı olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon kademelerinde

Read more

Asit-Baz Titrasyonu

DENEYİN ADI : ASİT-BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI : Derişimi bilinen bir çözelti yardımıyla derişik başka bir çözeltinin derişimini bulabilme. TEORİK BİLGİ : ASİTLER VE BAZLAR Asitlerin ve bazların tanımı, kimyada şüphesiz en önemli ve yararlı tanımlardan biridir. Gerçekte hemen hemen bütün kimyasal tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri veya yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri olarak sınıflandırma olanağı vardır. Günümüze dek asit ve bazlar için çeşitli tanımlar yapılmıştır. Asitler ve bazlar için yapılan ilk tanım sulu çözeltilerde gözlenen özelliklerine dayanır. Sulu çözeltilerinin ekşimsi bir tadı olan ve

Read more