Etil Asetatın Sabunlaşması

DENEY ADI    
Etil Asetatın Sabunlaşması

AMAÇ   

 Etil Asetatın Sabunlaştırması Ve Hız Sabiti k’nın Bulunması    

TEORİK BİLGİ

A2 + B2 → 2 AB

şeklinde kuramsal bir tepkime düşünelim. Tepkimenin tek basamakta cereyan ettiği kabul edilerek ikinci dereceden bir tepkimenin hız ifadesi;

hız = k [A2] [B2]

şeklinde yazılabilir, A2 ve B2 maddelerinin başlangıç derişimleri a ve b, herhangi bir t anında tepkimeye giren kısnın derişimi x ile gösterilirse tepkime
hızı;

hız (v) = – dx / dt = k (a-x) (b-x)

bağıntısı ile verilir. Bağıntı;

– [ dx / (a-x) (b-x) ] = k t

şeklinde yazılıp;


yerine yazılırsa;


bağıntısı elde edilir. Bu eşitliğin integrali alınırsa;

bulunur. “C” integral sabitidir.

t = 0 iken x = 0 olacağından, integral sabiti C’nin değeri yerine konursa;elde edilir. Bu bağıntıda t çekilirse;


elde edilir. Bu bağıntı;


şeklinde düzenlenerek bir doğru denklemi haline getirilir.

Bu deneyde ikinci dereceden tepkime kinetiğine örnek olarak etil asetatın sabunlaşması tepkimesi incelenecektir.

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

DENEYİN YAPILIŞI

1/60 M’lık etilasetat, 1/20 M’lık hidroklorik asit çözeltisi, 1/40 ve 1/20 M’lık

sodyum hidrokür çözeltileri hazırlanır ve derişimlerinin kesin olarak blinmesi

için ayarlanır.

İki adet 750 rnL’İik temiz e kuru erlen alınır. ,erlenden birine 250 mL (100 mL’lik kullandık) 1/60 M’lık etilasetat çözeltisi, diğerlerine 250 mL (100 mL’lik kullandık) 1/40 M’lık NaOH çözeltisi konur ve ağızları kapatılarak 25°C’ye ayarlı termostata yerleştirilir. Sıcaklık dengesinin kurulması için 20 dakika beklenir, daha sonra NaOH çözeltisi hemen ester çözeltisine boşaltılır ve kronometre çalıştırılır. NaOH çözeltisi boşaltıldıktan sonra içindeki baz kalıntıları asitle titre etmek üzere bir kenarda saklanır. Bu titrasyon yapılmazsa, estere eklenen bazın gerçek miktarı hatalı olur.

Baz çözeltisinin ester çözeltisine katılmasından 5 dakika sonra, karışımından 50mL’lik (25 mL kullandık) örnek çekilerek, bir erlende hazır bulunan 25mL, 1/20 M HCl çözeltisine boşaltılır. Erlendeki asidin fazlası 1/20 N’lik NaOH çözeltisi ile geri titre edilir.

Tepkime karışımından 50 mL’lık örneklerin alınmasına ve aynı şekilde titre edilmesine 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ve 100’üncü dakikalarda da devam edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir