Mohr Metodu ile Klorür Tayini

Mohr Metodu ile Klorür (Cl–) Tayini  Kullanılan Kimyasallar Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi % 5 lik K2CrO4 Deneyin Yapılışı Analizi yapılacak katı numune, 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında 0.1 mg duyarlıkla (Ws) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 50 ml damıtık suda çözülür. % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenir. Çözelti ayarlı 0.1 N AgNO3 çözeltisi ile Ag2CrO4 ın kırmızı rengi kalıcı olana kadar titre edilir. Dönüm noktasına yaklaşılırken titrant çok

Read more

Fajans Metoduyla Klorür ve Bromür Tayini

Fajans Metodu ile Klorür (Cl–) Tayini  Kullanılan Kimyasallar Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi %0.2’lik Flüoressein İndikatör Çözeltisi: 0.2 g flüoressein bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır. Klorsuz nitrik asit (HNO3) %2’lik dekstrin çözeltisi Klorsuz kalsiyum karbonat (CaCO3)  Deneyin Yapılışı Eğer analiz edilecek örnek katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Üzerine 50 mL saf su ilave

Read more

Korozyon İnhibitörleri

KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ METAL ORTAM İNHİBİTÖR Alüminyum HF , IN 0,003 M FENİL AKRİDİN, NAFTOGİNON,AKRİDİN, TİYORE YA DA2-FENİLGİNOLİN Alüminyum %2-5 HNO3 %0,05 HEGZAMETİLENTETRAMİN Alüminyum %10 HNO3 %0,1 HEGZAMETİLEN TETRAMİN Alüminyum %10 HNO3 %0,1 BAZLIKROMAT Alüminyum %20 HNO3 %0,5 HEGZAMETİLEN TETRAMİN Alüminyum H3PO4 BAZLI KROMAT Alüminyum %20 H3PO4 %0,5 SODYUM KROMAT Alüminyum %20-80 H3PO4 %1,0 SODYUM KROMAT Alüminyum DERİ- H3PO4 %5,0 SODYUM KROMAT Alüminyum ALKOL-ANTİFİRİZ SODYUM NİTRİT VE SODYUM MOLİBDAT Alüminyum BROMLU SU SODYUM SİLİKAT Alüminyum BROMOFORM AMİNLER Alüminyum CCl4 %0,05 FORMAMİD

Read more

Çaydan Kafein Ekstraksiyonu Deney Raporu

                DENEYİN AMACI: Çayda bulunan kafeinin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak çayda bulunan saf kafeini elde etmek.   DENEYİN TEORİSİ: Çayın aranan bir içecek olmasının bir önemli nedeni de içerdiği alkoloid maddeleridir. Alkoloid madde olarak bilinen kafein, teobromin ve teofilin pürün türevleridir. Pürin ise nükleproteinlerin en önemli yapı taşıdır. Çay yapraklarından izole edilen arı kafein (C8H10N4O2), tadı acı kristal halde bir maddedir. Çizelgeden görüleceği gibi yaprak yaşı ile  ilgili olarak çay yaprağının kafein kapsamı azalmaktadır.

Read more

Fajans Metodu ile Yapılan Analizler

Fajans Metodu ile Yapılan Analizler Adsorpsiyon indikatörleri kullanılarak yapılan titrasyon yöntemine Fajans yöntemi denir. Adsorpsiyon indikatörü, organik bir bileşik olup çökelme titrasyonunda oluşan katının yüzeyinde adsorplanma eğilimi gösterir. İdeal olarak adsorpsiyon, eşdeğer noktada oluşur ve renk, çözeltinin renginden farklı bir renge dönüşür. Tipik bir adsorpsiyon indikatörü floresseindir ve Cl– nin AgNO3 ile titrasyonunda kullanılır. Floressein (HIn), sulu çözeltide kısmen iyonlaşır, oluşan floresseinat anyonu çözeltiye sarı yeşil renk verir. HIn  H+ + In– In–, gümüşle renkli bir tuz oluşturur, oluşan bu

Read more

Besimlerdeki Katkı Maddeleri

Besinlerdeki katkı maddeleri gerçekten yaşamımız içine girmiş ve ne olduğu tam olarak bilinemeyen kimyasallar olarak karşımıza çıkmıştır. Bir çok tüketicide de haklı olarak sülfit gibi katkı maddelerinin zararlı olduğu konusunda görüş hakim. Besin değerlerinin korunması ve arttırılması, mikrobiyolojik bulaşmanın önlenmesi, uzun süreli saklama, güvenli taşıma amacıyla kullanılan katkı maddelerinin yararı ve zararı konusunda yeterli bilgi tüketicilere ulaşmamış durumda. Diğer bir açıdan bakılınca tüketicinin katkı maddeleri hakkında bilgi alabileceği, danışabileceği bilgi kaynakları sınırlı ya da hiç yok. Üstelik katkı maddelerinin adları

Read more

Birincil Enerji Kaynakları

Dünya Birincil Enerji Talebi Dünya birincil enerji talebinin son yirmi yılda olduğu gibi düzenli olarak artması bekleniyor. Dünya ekonomisinde “hızla büyüme senaryosu”nun gerçekleşmesi halinde , dünya enerji talebi yılda %3.1 artacak. “Yavaş büyüme senaryosu”nda ise,enerji talebindeki büyüme yılda %21 olacak. Her iki durumda da, nihai enerji talebinin en hızlı büyüyen kısmını elektrik oluşturacak. (1995-2020arasında elektrik talebi yarım misli artacak) Ayrıca, dünya enerji talebindeki farklı bölgelerin paylarında yapısal bir kaymanın ortaya çıkması muhtemeldir. OECD dışı ülkelerin dünya talebindeki paylarının ,1995’te toplamın

Read more

Atomun Gücü

Bütün evrenin, canlı-cansız herşeyin yapıtaşı olan atomun nasıl olağanüstü bir şekilde maddeyi oluşturduğunu artık biliyoruz. Son derece küçük olan bu parçacıklar, buraya kadar da görüldüğü gibi, kendi içlerinde mükemmel bir organizasyona sahiptirler. Ancak atomdaki mucizevi yön bu kadarla kalmaz; atom aynı zamanda içinde çok muazzam bir enerjiyi de barındırmaktadır. Atomun içinde saklı olan bu güç öylesine büyüktür ki, insanlık bu enerjinin keşfiyle artık okyanusları birleştiren dev kanallar açabiliyor, dağları oyabiliyor, suni iklimler üretebiliyor ve bunlar gibi daha birçok faydalı işi

Read more

Atomik Floresans Spektroskopisi ve Uygulamaları

    Sürekli veya kesikli bir ışık kaynağı tarafından yayılan ışımanın absorblanması ile uyarılan atomların uyarılmış enerji düzeyinden temel enerji düzeyine dönerken yaydıkları ışımanın ölçülmesi ilkesine dayanan yönteme atomik floresans spektroskopisi denir.     1960’lı yıllardan itibaren atomik floresansa dayanan analitik metotlar üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan atomik floresans tekniğinin elementlerin kantitatif tayini için uygun olduğu görülmüştür. Fakat atomik floresans spektroskopisi atomik absorbsiyon ve atomik emisyon kadar yaygınlaşmamıştır. Bunun nedeni bu tekniklerin atomik floresans spektroskopisi tekniğinden çok daha önce bulunup yaygınlaşması ve atomik floresans

Read more

Bal

Bal; Ülkemizde ve dünyada en çok bilinen arı ürünlerinin başında bal gelmektedir. Üretimi en çok yapılan arı ürünlerinden bal, üretilmesi bakımdan diğer arı ürünlerinden daha kolay ve üretilebilir bir üründür. Balı hemen hemen tüm marketlerde bulabilir, çevrede arıcılık ile uğraşan arıcılardan temin edebilirsiniz. Bal nedir? Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı bal tebliğinde ”bal, arıların çiçek nektarlarını bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra kendine özgü maddeler karıştırarak değişikliğe uğratıp bal peteklerine depoladıkları tatlı madde” olarak tanımlanmıştır. Tanımından

Read more