Benzen Rezonans Yapısı

Aromatiklik kavramı: •Benzen- Faraday 1825 •C6H6 yapısı – 1834 •H2C=C=CH-CH=C=CH2 •CH3-C=C-C=C-CH3 •CH2=CH-C=C-CH=CH2 •CH=C-CH2-CH2-C=CH • Yapıları önerilmiş. •Benzenin üç çifte bağ taşıyan yapıya özgü karakteristik reaksiyonları vermemesi, araştırıcıları başka yapılar araştırmaya yöneltti. X ışınları çalışmaları benzenin yapısının KEKULE’nin önerdiği formüle uyduğunu göstermiştir. 1. C-C bağ uzunluğu 1.39 Ao •bağ açısı 120o sp2 orbitalleri •Doymuş bileşiklerde C-C 1.54 Ao •Olefinlerde C=C 1.34 Ao •Bağ uzunluğu bu iki değerin ortalaması değil 2. Hidrojenlendirme ısısı : -49.3 kcal.mol-1 •Çifte bağlar olefinik olsaydı 3x (-28.4)=

Read more

Katı Atıklar

  Sahibinin istemediği veya toplumun menfaati gereği toplanıp uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi gereken katı maddelere “katı atık” denir. Katı Atıkların Sınıflanması  Katı atıklar basitçe aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Katı Atıklar genelde özelliklerine göre de şu şekilde sınıflandırılabilir; Organik Atıklar : Bozulabilen bu atıklar, hoş olmayan kokular meydana getirir. Evsel atıklar bu tür katı atıkların önemli bir kısmını oluşturur. Organiklerin Haricindeki Atıklar : Kül dışında, bozuşamayan tüm atıklardır. Bu tür atıklar; a.Yanabilen; kağıt, plastik, tekstil v.b. b.Yanamayan; cam, teneke vb. atıklar olmak

Read more

Çözünürlük Farkı İle Ayırma

Her maddenin sudaki çözünürlükleri farklıdır. Kükürt–bakır sülfat karışımın ayrılması Kükürt–bakır sülfat karışımı suya atıldığında bakır sülfat çözünür, kükürt çözünmeden su üzerinde kalır. Çözelti süzgeç kâğıdından süzülürse kükürt ayrılır. Süzgeç kâğıdından geçen bakır sülfat çözeltisi ısıtılarak suyu buharlaştırılır ve bakır sülfat elde edilir. Böylece kükürt ve bakır sülfat ayrıştırılmış olur. Yemek tuzu kum karışımın ayrılması Yemek tuzu ve kum suya atılıyor, yemektuzu çözünüyor, kum çözünmüyor. Karışım süzüldüğünde kum süzgeç kağıdında kalıyor, Daha sonra tuzlu su çözeltisinin suyu buharlaştırıldığında geriye tuz kalıyor.

Read more

Aseton Testi

Asetat ve triasetat elyafı % 100’lük asetonda çözünür. Bununla beraber, sadece asetat % 80’lik asetonda tamamen çözünür. Eğer işaret parmağının ucu asetonla ıslatılırsa ve birkaç asetat yada triasetat elyafı baş parmak ile işaret parmağı arasında sıkılırsa, iki parmağın birbirine bastırdığı yerdeki elyaflar çözünecektir. Elyafların sıkıştırılması, parmakların ısıtılmasından sonra hemen gerçekleştirilmelidir. Çünkü; aseton uçucudur ve çabuk kurur. Aseton, aynı zamanda alev alıcı olduğundan ateşten uzak tutulmalıdır. Asetat ile karıştırılmış kumaşlardaki elyaf yüzdesi, kumaşı aseton işleminden önce ve sonra tartmak yoluyla bulunabilir.

Read more

Katalitik Kranking veya Reforming

Hemen her tip ham petrolden, dikkatli bir kontrol ve düşük basınçta çalışma koşuluyla ve ayrıca, oldukça düşük bir fiyatla, yüksek kaliteli benzin üretme avantajına sahiptir. Katalitik benzinler ayrıca, TEL ‘ e en iyi karşılığı veren, aranan karakteristiklere de sahiptirler. Bunlarda, reçine oluşturan bileşikler ve korozif kükürt bileşikleri düşüktür. Benzinin kaynama aralığında, tekdüze bir oktan sayısına sahiptir. Sittig “katalitik kraking, petrol endüstrisinde bugüne kadar gerçekleştirilen rafinasyon proseslerinin gelişiminde en büyük tek adımdır “demektedir. Reforming prosesinde kullanılan katalizörler için tablo 2. ye

Read more

Cam Elyaf Üretimi

Cam elyaf üretiminde; kullanılan ilk maddelere ve harman kompozisyonlarına göre değişik sınıflandırmalar mevcuttur. Bunlar, E’ Camı, C’ Camı, A’ Camı, S’ Camı, ARG’dir. Kontinü cam elyaf üretiminde E tipi cam kompozisyon kullanım oranı % 99 seviyesindedir. Cam elyaf ürünleri üç kademede üretilmektedir.

Read more

Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileşiklerin açık formüllerinin yazılması ve adlandırılması

C ve H den oluşmuş organik bileşiklere HİDROKARBONLAR denir. Hidrokarbonlar, ALİFATİK ve AROMATİK hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Aromatik olmayan hidrokarbonlara, Alifatik Hidrokarbonlar denir. Alifatik Hidrokarbonlar, düz zincirli ve dallanmış yada halkalı biçimde olabilirler. Alifatik Hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış biçimde de sınıflandırılabilir.

Read more