Etilbenzen Üretimi

Etilbenzen, son yıllarda GR-S sentetik lastiği ve plastikler için stiren üretiminde, bir reaksiyon adımı olarak, çok büyük miktarlarda üretilmektedir. Stirenin başlıca ticari sentezlerinden birinin başlangıç maddesi, benzenin Friedel-Craft alkillenmesi ile oluşan etilbenzendir. Alkilasyon; izobütanın olefin hidrokarbonlarıyla (örneğin, propilen ve bütilen), genellikle sülfürik asit veya hidroflüorik asit gibi bir asit katalizörü eşliğinde sıcaklık ve basınç kontrolü altında kimyasal olarak birleştirilmesine yönelik bir arıtma işlemidir. Organik bileşiklerin moleküllerine, alkil gruplarının eklenmesiyle oluşan reaksiyonlara alkilleşme denir. Etilbenzen (C6H5-C2H5), sanayide önemli bir monomer olarak

Read more

Etil Benzen

Etil benzen, aromatik hidrokarbonlardan olan kimyasal organik bir bileşiktir. Etil benzen, sıvı bir hidrokarbon olup, etilen ve benzenden üretilir. Fenil etan, etil benzol ve EB olarak da adlandırılır. Etil benzen, renksiz, yanıcı ve kokusu benzine benzeyen sıvı organik bir bileşiktir. Etil benzen, doğal yollarla, benzin ve kömür katranlarının içinden bulunmuştur. Hatta, mürekkep, boya, böcek ilacı gibi maddelerin üretilmesi sırasında da etil benzene rastlanmıştır. En büyük kullanım alanı, petrokimya endüstrisidir. Stirenin üretilmesinde kullanılan önemli bir ara maddedir. Etil benzenin katalitik dehidrojenasyonu,

Read more

Aktive Ve Deaktive Edici Gruplar

Benzene bağlanan herhangi bir substituent benzenin reaktivitesini değiştirir, yani yeni molekül reaksiyon vermede benzenden daha aktif yada daha az aktiftir. Bağlanan grup benzeni ikinci bir yer değiştirme reaksiyonu için aktive yada deative etmiştir. Örnek olarak, bazı mono substitue benzenlerin nitrolama reaksiyonuna bir bakalım, Benzenin nitrolanma hızı 1.0 alındığında, -OH grubu ve -CH3 grubunun reaksiyonu hızlandırdığı ( aktive ettiği) -Cl ve -NO2 grubunun ise yavaşlattığı deaktive ettiği gözlenir. Bağlı bulunan grupların elektron verici olmaları benzen üzerinde zaten var olan elektron yoğunluğunu

Read more

Benzende Rezonans Enerji Kararlılığı

Daha önceleri konjuge yapıların açıklanmasında, rezonans yapı gösteren moleküllerin, rezonans yapısı olmayanlara göre daha kararlı olduğunu görmüştük. Bu durum benzende çok daha belirgindir, yani banzenin rezonans enerji kararlılığı oldukça fazladır ve kararlılığın ne kadar olduğu, deneysel olarak da hesaplanabilmektedir. Alkenlere hidrojen katılması, ekzotermik (ısı veren) bir reksiyondur ve her bir çift bağ için yaklaşık 26-30 Kcal/mol enerji açığa çıkarır. Bu enerji farkı elkene bağlı guruplardan kaynaklanmaktadır. Eğer iki tane çift bağa hidrojen katılırsa iki katıda enerji açığa çıkmaktadır. Benzenin rezonans

Read more

Florokinolonlar

4-kinolonlar,karboksikinolonlar veya yalnızca kinolonlar olarak adlandırılırlar. Bu grup antibakteriyel ajanların ilk üyesi olan nalidiksik asit 1960’lı yıllarda,antimalaryal bir ilaç olan klorokinin saflaştırılması sırasında elde edilen bir ara üründen üretilmiştir. Bunu takiben,yıllar içinde kimyasal yapıdaki modifikasyonlarla bu gruptan yeni türevler sentezlenmiş ancak bu ilk ve ikinci kuşak kinolonların klinik uygulamaları genellikle idrar yolu infeksiyonlarına kısıtlı kalmıştır. Nalidiksik asitle yapısal ilişkisi bulunan yeni kinolon türevleri nalidiksik asite benzer şekilde bakterisidal,oral alındığında iyi absorbe olan,kullanımı kolay ilaçlardır.yeni kinolonların binlerce türevi elde edilmiş ve

Read more

Orto-para ve Meta yönlendiriciler

Benzendeki ilk substituent ikinci gelenin reaktifliğini etkilediği gibi molekülün hangi pozisyonuna bağlanacağını da beliler. İlk substituentten sonra mümkün üç tür hidrojen olduğunu (o-, m-, p- )daha önce görmüştük. Bunlardan o- ve p- konumları aynı zamanda aktive yada de aktive edildiği için ikinci bağlanacak olan atom yada grubun iki ihtimali vardır, bunlar o-, p- ve m-dır. Örnek olarak, Toluenin nitrolanması, o- ve para ürün verirken , nitrobenzenin ikinci defa nitrolanması yalnızca m-ürün vermektedir. Yönlendirmenin iki tür olma sebebine kısaca bir bakalım.

Read more

Aromatik Bileşikler

Organik kimya da çok geç tanınan, yapısı ve reaktifliği çok geç anlaşılan bileşiklerdir. İlk önce kimyacıların karşısına çıkan C6H5- temel yapısını içeren moleküller anlaşılmakta güçlük çekilen kimyasal özellikler göstermiştir. Örnek olarak, acı bademden izole edilen, benzaldehit, Kuzey batı Asya bitkilerinin sakız ve reçinelerinden elde edilen benzil alkol ve güney Amerika bitkilerinden Tolu-balsamdan elde edilen toluen gibi maddelerin hepsi yapılarında basit C6H5- yapısını içermekteydi ve hepsisinde oksidasyonu ( Yükseltgenmesi) benzoik asit vermektedir. Benzoik asit ise kireçtaşı ile ısıtıldığında C6H6 formülünde aşırı

Read more

Birden Fazla -OH Grubu İçeren Alkoller

Birbirine komşu iki -OH grubu içeren alkollere glikoller denir ve en önemli bileşiği ise etilen glikoldür. İkiden fazla hidroksil grubu içeren bir çok alkolde bilinmektedir. Bunlardan kimyasal açıdan önemli bazıları gliserol ve sorbitoldür. Etilen glikol arabalarda antifiriz olarak kullanılır. Etilen glikolün kaynama noktası etanolle karşılaştırıldığında oldukça yüksektir, bunun sebebi hidrojen bağı yapma kapasitesinin daha fazla olmasıdır. Gliserol tatlı bir madde olup, losyon ve lavobo sabunlarında kullanıldığa gibi, öksürük şuruplarında da tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Tütünlerde nemlendirici madde olatrak da kullanılmaktadır. Gliserinin

Read more

Alkenlerde İzomeri

Alkenlerdeki izomeriyi iki başlık altında inceleyebiliriz. Yapı-Zincir İzomerisi: C4H8 kapalı formülü ile gösterilen bütenin 3 zincir izomerisi vardır. Geometrik İzomeri: Öyle ise 2-bütenin iki izomeri daha vardır. 1-büten ve izo-bütenin geometrik izomeri yoktur. Geometrik izomeriden bahsedebilmek için çifte bağın bulunduğu C atomlarından herhangi birisinde aynı C atomuna 2 aynı grup bağlanmamış olması gerekir.

Read more